Website voorwaarden.


Deze gebruiksvoorwaarden bevatten regels voor het gebruik van deze site en het daarin opgenomen materiaal. Laatste wijziging(en): januari 2020. Door toegang te zoeken tot deze site accepteert u dat u bent gebonden aan onderhavige gebruiksvoorwaarden. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan aub af van het gebruik van deze site.


Alle foto’s, logo’s, het design en de teksten op deze site zijn intellectueel eigendom van Danny Rorije en mogen niet zonder toestemming, in welke vorm of voor welke medium dan ook, worden gebruikt. Copyright © 2001 - 2020, alle rechten voorbehouden. Logo’s, bedrijfs- en productnamen c.q. geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Algemeen

Deze site is bestemd voor personen en bedrijven die zich in Nederland bevinden. Informatie over producten, diensten en acties gelden alleen binnen Nederland; tenzij anders vermeld. Deze website is niet specifiek gericht tot personen die zich in andere landen dan Nederland bevinden. Deze website (exclusief hieraan gekoppelde sites) wordt beheerd door Danny Rorije Audio Consultants, te Naarden; Nederland. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat de informatie op deze site geldt, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.


Inhoud

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, maar dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen advies. Elke aansprakelijkheid van Danny Rorije Audio Consultants en de verantwoordelijkheid van freelancers, werknemers, hulppersonen of vertegenwoordigers van Danny Rorije Audio Consultants voor schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan deze site gekoppelde sites wordt uitgesloten.


Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en site

Danny Rorije Audio Consultants behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site en in deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen, of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat Danny Rorije Audio Consultants dat wenselijk en noodzakelijk acht.


Aan de site gekoppelde (gelinkte) sites

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere sites. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat Danny Rorije Audio Consultants verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch Danny Rorije Audio Consultants noch haar freelancers, hulppersonen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door Danny Rorije Audio Consultants of de aan haar gelieerde bedrijven.


Door u verstrekte informatie

Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie mogen gebruiken en staat u ervoor in dat gebruik door ons geen inbreuk oplevert op de rechten van derden. Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.


We nemen goede voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Alleen beperkte toegang tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is mogelijk om ongeoorloofde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.
Privacy voorwaarden.                                              
Privacyverklaring

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere sites waarvoor op deze site links worden geboden.


Hoe we uw informatie gebruiken

Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt op deze site, gebruiken we deze bijvoorbeeld om u een mailing toe te sturen, of om uw verzoek tot informatie te beantwoorden. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen.


Andere informatie die we kunnen verzamelen

Cookies zijn files of stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf of SSD van uw computer. We kunnen cookies of soortgelijke middelen gebruiken om tijdens uw bezoek aan onze website andere informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de site en de diensten die u via onze website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze site beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen tevens worden gebruikt om uw toekomstige activiteiten op onze site te versnellen. Indien u dit wenst, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden verzonden. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat u bepaalde gedeelten van onze site niet kunt benaderen of gepersonaliseerde informatie niet kunt ontvangen.


Statistieken over de website kunnen worden gebruikt om ervaringen op de site te verpersoonlijken en om statistieken over het gebruik van de site - anoniem en als totaalcijfer - te evalueren. Computerinformatie, zoals uw IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), het type internet-browser en operating systeem dat u gebruikt, kan ook worden verzameld en aan uw persoonlijke gegevens worden gekoppeld.


Beveiliging van informatie

We treffen goede voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.


Wijzigingen in onze Verklaring

We behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring naar eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen.


Met wie kunt u contact opnemen bij vragen?

Indien u vragen of opmerkingen heeft, om schending van deze Privacyverklaring te melden, indien u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken, of indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor direct-marketing doeleinden kunt u contact met ons opnemen: 035 - 6782478 (van 09.00 tot 18.00 uur).


U hebt recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren. Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd.